Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

Milí příznivci historických vlaků a nostalgických jízd,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami našeho e-shopu pro nákup jízdenek na nostalgické jízdy či služeb spojených s těmito jízdami (v dalším textu již jen jako „VOP“). Pokud jste si již vybrali některou z nabízených jízd zvláštním vlakem s historickými vozidly (v textu zkráceně jako „nostalgické jízdy“), na této stránce najdete podrobné (a právem vyžadované) informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě a klidně nás kontaktujte, pokud byste měli i po jejich přečtení nějaké nezodpovězené otázky.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej jízdenek přes webové rozhraní e-shopu www.nostalgickevlaky.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“). Samotný proces nákupu jízdenek a uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost.

Obsah VOP:

I. Základní údaje a kontakt

II. Důležité pojmy

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

IV. Kolik jízdenky stojí a jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou jízdenky dodány?

VI. Odstoupení od Smlouvy a storno podmínky

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKT

Vít Bukač

IČ:                               64412598

DIČ:                            CZ7305144121

Sídlo:                           Malešovská 1641, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

E-mail:                         akce@nostalgickevlaky.cz

Zapsaný v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem dle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 21

V dalším textu už jen jako „Prodávající“.

II. DŮLEŽITÉ POJMY

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo s námi prostřednictvím webového rozhraní uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některé z nabízených jízdenek na nostalgickou jízdu. V okamžiku, kdy kupující nastoupí do vlaku, stává se z něj i cestující.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Přes webové rozhraní kupujete jízdenky buď na nostalgické jízdy pořádané přímo Prodávajícím a v tomto případě spolu uzavíráme smlouvu o přepravě a poskytnutí souvisejících služeb anebo kupujete jízdenky na nostalgické jízdy pořádané jinými osobami v tom případě jde o smlouvu zprostředkovatelskou, kdy Vám zprostředkováváme uzavření přepravní smlouvy s danou třetí osobou. Z pohledu procesu je nákup jízdenek v obou případech shodný a je popsaný v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z naší strany, těmito VOP a přepravními podmínkami.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte jízdenky pro nostalgické jízdy přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

2. POPIS JÍZD webovém rozhraní naleznete popis nostalgických jízd s uvedením vlaku a jeho vybavení, cesty včetně průjezdních a cílové stanice, orientační jízdní řád a další podrobnosti. Prezentace nostalgických jízd uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ JÍZDENKY NEBO JÍZDENKY S MÍSTENKOU (REZERVACE). Pro objednání zboží přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaných jízdenkách, resp. nostalgických jízdách (vložením do „košíku“ a uvedením počtu objednávaných jízdenek), fakturační adresu, e-mail a telefonní kontakt. Způsob úhrady je možný výhradně platební bránou. Rezervace je platná pouze 15 minut a po tomto časovém limitu propadá.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i elektronická jízdenka včetně unikátního kódu. Fakturu Vám zašleme na vyžádání.

Pokud do 15 minut od učinění rezervace jízdenky nebude provedena i platba kupní ceny přes platební bránu, rezervace se automaticky ruší a pro koupi jízdenky musíte učinit novou rezervaci. Úhradou ceny je Smlouva uzavřena. Potvrzení o uzavření smlouvy spolu s jízdenkou Vám doručíme na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě storno podmínek uvedených v těchto VOP anebo dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

4. Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, pokud z technických důvodů, případně nenaplnění minimální kapacity (je-li pro danou nostalgickou jízdu stanovena) nebude možné jízdu uskutečnit. Ze stejných důvodů jsme oprávněni i odstoupit od uzavřené Smlouvy (neboť bychom nebyli schopni vašim požadavkům vyhovět), přičemž odstoupení může být učiněno zasláním písemného odstoupení s uvedením důvodů na Váš mailový kontakt a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jakým byla platba provedena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku doručení odstoupení od smlouvy.

5. V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

6. Objednávat zboží přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. Jízdenku lze rezervovat zpravidla nejpozději 3 dny před odjezdem vlaku z výchozí stanice, pokud není uvedeno jinak. Po uplynutí této doby lze jízdenku rezervovat a uhradit dohodnutým způsobem přes kontaktní e – mail uvedený v čl. I. těchto VOP.

7. UŽIVATELSKÝ ÚČET – V případě, že je na webu zpřístupněna možnost registrovat se, pak pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v e-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu.

IV. KOLIK JÍZDENKY STOJÍ A JAK SE PLATÍ?

1. CENA: Na webovém rozhraní je u zboží vždy uvedena i cena včetně daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

2. Sjednanou cenou je cena uvedená u nabízené nostalgické jízdy v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám účast na nostalgické jízdě umožnit až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

– Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PAYS.CZ
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 PAYS.CZ s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Kupní cena je splatná do 15 minut od učinění rezervace.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš účet platební brány.

Jízdenky není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU JÍZDENKY DODÁNY?

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Jízdenky Vám budou doručeny v elektronické podobě na Vámi zadaný e-mailový kontakt. Jízdenky pro samotnou jízdu můžete předložit vytištěné, na displeji/obrazovce v mobilním telefonu, tabletu nebo počítače nebo obdobného zařízení. Pro ověření platnosti jízdenky je nutné, aby byl čitelný unikátní rezervační kód uvedený na jízdence. Cestující může být při kontrole jízdenky vyzván k předložení průkazu totožnosti.

2. DODACÍ LHŮTA: Jízdenky jsou zaslány na Váš e-mail bezprostředně po provedení úhrady.  V případě, že tomu tak není, zkontrolujte, prosím, nejprve složku spam nebo hromadné a pokud ani tam jízdenky nenaleznete, kontaktujte nás a zajistíme nápravu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1840 písm. h) se ustanovení § 1820 až § 1839 NOZ nepoužijí na smlouvu o přepravě osob. Není tedy zejména možné bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy a neuplatní se tu tedy ani známá 14 denní lhůta pro odstoupení od smlouvy a vrácení peněz. Pokud by součástí koupené jízdenky bylo i zajištění dalšího programu, pak se uplatní § 1837 písm. j) NOZ, podle kterého nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.

2. Protože jsme si vědomi, že na Vaší straně mohou nastat nepředvídané skutečnosti, které Vám mohou zabránit v účasti na jízdě, poskytujeme možnost stornovat jízdenku za následujících podmínek: Vrátíme 90% ceny při stornu 30 dní a více před dnem odjezdu, vrátíme 50% ceny při stornu 15 – 29 dní před dnem odjezdu, méně než 15 dní dnem odjezdu se vrací 10% ceny. Den odjezdu vlaku se nezapočítává.

3. V případě, že dojde ke stornu jízdenky a v důsledku toho Vám budeme vracet celou nebo část ceny jízdenky, vrátíme Vám danou částku do 14 dní od storna jízdenky na bankovní účet, který ve stornu uvedete. Storno lze učinit pouze z e-mailu, ze kterého byla objednávka učiněna anebo zaslat běžnou poštou v listinné podobě na naši adresu uvedenou v čl. I VOP. Po vzájemné dohodě je také možné převést uhrazenou částku na platbu jiné nostalgické jízdy.

4. Jak Kupující, tak Prodávající jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP, tedy v podstatě pouze v případě zásadního porušení povinností druhé strany.

5. Je-li vám společně s jízdenkou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ke stornu Smlouvy z vaší strany, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od storna Smlouvy vrátit.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí přepravním řádem a ustanoveními občanského zákoníku (zejména o přepravní smlouvě) a zákona o drahách.

2. Jako Prodávající vám odpovídáme, že služba je poskytnuta bez vad.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit jste oprávnění odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

4. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady (nedostatku) a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese akce@nostalgickevlaky.cz.

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2020